Niech dostawcy walczą o Twoje zamówienie za darmo

Dowiedz się więcej

DODAJ ZAPYTANIE

 • Wprowadź spójny opis
 • Podaj dodatkowe informacje
 • Określ najważniejsze kryteria

  Napisz nam czego szukasz. Opisz główne cechy i właściwości, takie jak kolor, rozmiar, marka. Podaj nam swój budżet, termin dostawy i jej sposób.

POCZEKAJ NA OFERTY

 • Nawiąż kontakt z dostawcami
 • Zrób sobie przerwę
 • Otrzymaj dopasowane oferty

  Bazując na Twoim zapytaniu ofertowym i jego opisie, powiadomimy odpowiednich dostawców. Ty musisz tylko powiedzieć nam jak długo chcesz czekać na oferty. Posortujemy je dla Ciebie, według podanych przez Ciebie kryteriów.

KUP TO CO LUBISZ

 • Przejrzyj najlepsze dopasowania
 • Wybierz zwycięską ofertę
 • Sfinalizuj transakcje

  Poprowadzimy Cię przez gąszcz ofert, ale wybór tej właściwej należy wyłącznie do Ciebie. Możesz łatwo zarządzać otrzymanymi ofertami poprzez odpowiednia narzędzia. Gdy jesteś zadowolony z ofert, sfinalizuj zakup.

Kontakt

captcha

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

I.Definicje

 1. Administrator – Szukandia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się przy ulicy Przybyszewskiego 69/6 o numerze NIP 118-208-19-08 i numerze REGON 145909100, KRS 0000404387.
 2. Szukandia.pl (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Szukandia.pl.
 4. Rejestracja – proces, w ramach którego Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.
 6. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza swoje dane i zarządza nimi.
 7. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Szukandia.pl.
 8. Szukający – składający Zapytanie Użytkownik Szukandia.pl.
 9. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć towar lub usługę, któremu Szukandia.pl przekazuje Zapytanie Szukającego.
 10. Oferta – oferta w Szukandia.pl dodana przez Dostawcę w odpowiedzi na Zapytanie Szukającego stanowiąca ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych.
 12. Cennik – wykaz cen wszystkich usług oferowanych przez Administratora w Serwisie.
 13. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Administratorowi od Dostawcy z tytułu usług wykonanych przez Serwis.
 14. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Szukający składa Zapytanie.
 15. Komentarz – subiektywna opinia Szukającego o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie albo Dostawcy o Szukających składających Zapytania.

II.Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 2. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Szukandia.pl musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu.
 3. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój login i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta. Konto zostaje utworzone z chwilą potwierdzenia jego rejestracji.
 6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta przez Dostawcę, pomiędzy Dostawcą a Administratorem, zostaje zawarta Umowa.
 7. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 8. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 9. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.

III. Zapytania

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Szukający przygotowuje i wysyła Zapytanie za pomocą Formularza umieszczonego na stronach Serwisu.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola.
 4. Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Szukającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Szukandia.pl prześle Zapytanie, zależy od informacji podanych w Formularzu.
 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych w Formularzu.

IV.Ujawnienie danych Szukającego

 1. Dane Szukającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy, którego Oferta została zaakceptowana przez Szukającego.

V.Ceny usług

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika po zalogowaniu się do Serwisu Szukandia.pl.
 2. W przypadku akceptacji przez Szukającego Oferty Dostawcy, wynagrodzenie Serwisu z tytułu wyświadczonej usługi wynosi 5% wartości zaakceptowanej Oferty.
 3. Opłata za usługi jest naliczana po wyświadczeniu usługi (zaakceptowaniu przez Szukającego oferty Dostawcy).
 4. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty za wyświadczone usługi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 5. Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika oraz formularza płatności.
 6. Dostawca upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Dostawca zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, a także stosowania upustów i preferencji w stosunku do wybranych Dostawców lub w określonym czasie.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
 10. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.

VI.Komentarze

 1. Szukandia.pl udostępnia Użytkownikom system komentarzy, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach oraz Dostawcom o Szukających składających Zapytania.
 2. Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście transakcji, do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Dostawcą a Szukającym.
 3. Komentarz może być pozytywny, neutralny lub negatywny.
 4. Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte.
 5. Komentarze są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Szukandia.pl.
 6. Komentarze nie mogą zawierać:
  a. danych kontaktowych;
  b. treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  c. adresów stron internetowych;
  d. treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
  e. znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza na stronie internetowej.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.
 8. Administrator może usunąć lub edytować komentarz w przypadkach, gdy:
  a. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  b. komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
  c. komentarz nie przeszedł poprawnie procesu weryfikacji.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo korekty komentarzy, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej.

VII.Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert i Komentarzy.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za to, że Szukający zrezygnował z zawarcia umowy z Dostawcą po akceptacji przez Szukającego Oferty Dostawcy.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne Zapytania, które nie zostały zamknięte z winy Szukającego.
 9. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Dostawcę, jak również nie gwarantuje Szukającemu otrzymania ofert od Dostawców.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Szukandia.pl.
 11. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Szukającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Szukającego.
 12. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości wynagrodzenia z tytułu wyświadczonej usługi.

VIII.Obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie Szukandia.pl.
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu Szukandia.pl.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  b. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  c. ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
  d. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.
 7. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
 8. Szukający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Szukający.
 9. Szukającemu składającemu Zapytanie, nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go.
 10. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 11. Zabronione jest stosowanie elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików cookie, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.
 12. Dostawca powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Zapytań Szukających do zakresu działalności Dostawcy.
 13. Dostawca zobowiązuje się do przygotowywania oferty zgodnie ze specyfikacją określoną przez Szukającego.
 14. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 15. Dostawca zobowiązany jest do dotrzymania warunków Oferty do momentu upłynięcia daty ważności zapytania określonej w Zapytaniu.
 16. W przypadku akceptacji Oferty przez Szukającego, Dostawca zobowiązany jest do dotrzymania warunków złożonej Oferty i zawarcia umowy z Szukającym.

IX.Reklamacje

 1. Reklamacje związane z usługami serwisu Szukandia.pl powinny być zgłaszane przez Szukającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@szukandia.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

X.Zastrzeżenia

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
 3. Zabrania się wprowadzania przez Szukającego do Zapytania wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Szukandia.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 7. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym i formularzu przesyłania Zapytania Użytkownik wyraża zgodę na:
  a. przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez Szukandia.pl;
  b. przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Szukandia.pl
 8. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.
 9. Warunkami technicznymi korzystania z usług Szukandia.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

XI.Usunięcie konta, Oferty lub Zapytania; rozwiązanie Umowy

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
 3. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@szukandia.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
 4. Szukający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@szukandia.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

XII.Polityka prywatności

1 Zasady dotyczące prywatności Serwisu Szukandia.pl zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik).
2. Polityka prywatności znajduje się również pod odpowiednim adresem w serwisie Szukandia.pl.

XIII.Własność intelektualna

 1. Szukandia.pl jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo Szukandia.pl mogą być używane i reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Szukandia.pl.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

XIV.Postanowienia końcowe

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Szukandia.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy.
 5. W przypadku sporów Strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby pozwanego.

Załącznik

Polityka prywatności